เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปี 2566 โึครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์