แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุในงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ประจำสำนักงานอบต.โคกตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567