เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้ดำเนินโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินงาน ณ บ้านศาลา หมู่ที่ 4 และบ้านนาศิลา หมู่ที่ 9 เวลา17.00 น. เป็นต้นไป