โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

2 มี.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 117

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 นายถวิล ตรองจิตร นายกองค์การบริหารส่ววนตำบลโคกตาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานส่วนตำบลโคกตาล จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.ส่งเสริมสุขภาพจิตร ผู้สูงอายุ ให้เข้มแข็ง

2.เพื่อฟื้นฟูพัฒนาสุขภาพจิตร กล่อมเกลาจิตใจผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

3.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีและรู้ตัวว่าตัวเองว่ามีคุณภาพ

4.เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุให้เข้มแข็งและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในชุมชนตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพและมีการดูแลซึ่งกันและกันระยะยาวมีการเยี่ยมกันเองในกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วย

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ และคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 100 คน ณ วัดบ้านลุมพุกอุดมพนาราม ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP