โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2566

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2566

1 ก.ย. 2023 02:23:18 กิจกรรม อบต.โคกตาล 27

เมื่อ วันพฤหัสดีที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ใน ตำบลโคกตาล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัด โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2566 เพื่อให้ตำบลโคกตาลมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้แกนนำชุมชน นสักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี และไม่เสพสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ สามารถดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องต่อไป

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP