โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ขยายไหล่ทางจากบ้านนายเจริญศักดิ์ไปบ้านนางมาริสา ฮาร์มันท์ หมู่ 3