Slider
>> <
ข่าวสาร เทศบาล

ร้องเรียนร้องทุกข์

เอกสารประกาศภาษาไทย
เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 • กฎหมายอื่นๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)
 • ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)
แผนปฏิบัติการประจำปี
 • แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
   
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 • สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                    ข่าวสาร อบต.โคกตาล

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแ...

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแ...

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
จำนวนครัวเรือน
2174
จำนวนหมู่บ้าน
13
พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)
27657
ประชากรรวม
7726
แสดง 1 ถึง 5 จาก 41 ผลลัพธ์
#หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
1การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
[เอกสารไฟล์ word]
กพส.มท 0810.8/ว390125/11/256525/11/2565
2ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
กพส.มท 0810.6/ว389025/11/256525/11/2565
3การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.มท 0810.7/ว387724/11/256525/11/2565
4ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[ป้ายประชาสัมพันธ์] [เอกสาร file word]
กศ.มท 0816.5/ว388225/11/256525/11/2565
5ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
[เอกสารไฟล์ word]
กพส.มท 0810.4/ว386324/11/256525/11/2565

สำนักปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

คลังความรู้
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP