Slider
>> <
ข่าวสาร เทศบาล

ร้องเรียนร้องทุกข์

เอกสารประกาศภาษาไทย
เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 • กฎหมายอื่นๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)
 • ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)
แผนปฏิบัติการประจำปี
 • แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
   
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 • สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                    ข่าวสาร อบต.โคกตาล

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๖๖

"งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบ...

ประชุมการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที...

ประชุมการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  ส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใ...

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามั...

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
จำนวนครัวเรือน
2174
จำนวนหมู่บ้าน
13
พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)
27657
ประชากรรวม
7726
แสดง 1 ถึง 5 จาก 41 ผลลัพธ์
#หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
1การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
[เอกสารไฟล์ word]
กพส.มท 0810.8/ว390125/11/256525/11/2565
2ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
กพส.มท 0810.6/ว389025/11/256525/11/2565
3การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.มท 0810.7/ว387724/11/256525/11/2565
4ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[ป้ายประชาสัมพันธ์] [เอกสาร file word]
กศ.มท 0816.5/ว388225/11/256525/11/2565
5ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
[เอกสารไฟล์ word]
กพส.มท 0810.4/ว386324/11/256525/11/2565

สำนักปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

คลังความรู้
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP