โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 สภา อบต.

นายนิรันดร์      วงษ์ขันธ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายถวิล   แพงมาก

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัวลอย    รัตพันธ์ นายนิรันดร์  วงศ์ขันธ์ นายพงศธร  ศรีสิงห์ นายชัยศิลป์   บุญเพ็ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 2

นายธานินทร์   ลานดวน นายนรวิชญ์    ลานตวน นายทวี    บุตรอุดม นายถวิล  แพงมาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 4
นายสมาน     ไชยภา นายศุภกร    ศรีเลิศ นายวิชัย   ชาบุญเรือง นางประภาภรณ์  รัตนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 6
นายไพบูลย์    รัตนะ นางณัฐนันท์    สีสัน นางเมธณี   ตะเคียนราม นางไสว    ตั้งใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 8
 
นายจำเนียร   ปลื้มใจ นายสนธิ    รัตนพันธ์ นายวัชระ   วันคำ นายธาตุ  ทองลอย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 9   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 10
นายเสมือง   พิลาดี นายธีรโชติ    ศรีสิงห์ นายวัน    ใจมนต์ นายสมพงษ์    เตรียมไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 12
   
นายวิรัช    เงางาม นางนงเยาว์   จันทรประชิต    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 13                                                                
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 114034 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน