ITA อบต.โคกตาล
คู่มือ/มาตรฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ประจำปี 2565     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2565      
 
 


รับการประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565...

ซ่อมแซมคอสะพานจุดฝายน้ำล้นห้วยศาลา ทางเชื่อมระหว่างบ้านโคกตาล – บ้านลุมพุกคลองแก้ว...

โครงการ “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ชมของดีอําเภอภูสิงห์” ครั้งที่ 1 ณ วัดไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ...

โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดอําเภอภูสิงห์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล...


รับการประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565...

ซ่อมแซมคอสะพานจุดฝายน้ำล้นห้วยศาลา ทางเชื่อมระหว่างบ้านโคกตาล – บ้านลุมพุกคลองแก้ว...

โครงการ “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ชมของดีอําเภอภูสิงห์” ครั้งที่ 1 ณ วัดไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ...

โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดอําเภอภูสิงห์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล...

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าแฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู๋ 100 ล้านต้น...

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และรับมอบนโยบายเตรียมความพร้อมในการเข้ารับตรวจ ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 ...

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 11 เมษายน 2565 ...

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโคกตาล ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตำบลโคกตาล ...
 
 
20 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ข...
26 เม.ย. 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส...
25 ก.พ. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของ...
23 ก.พ. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อง...
14 ก.พ. 2565 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
1 ก.พ. 2565 สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
3 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
13 ต.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
1 ธ.ค. 2564 ประกาศการกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง
9 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง
15 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง
28 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
14 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
Loading...
 

     
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงา

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 338989 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน