ITA อบต.โคกตาล
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 
  ประกาศราคากลาง งบกลาง     ประกาศราคากลาง งบกลาง     ประกาศราคากลาง      
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการ มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

กิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟเพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยชมรมผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกตาลอร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา หน่วยเฉพาะกิจกรรมที่ 3...

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564...


โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการ มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

กิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟเพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยชมรมผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกตาลอร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา หน่วยเฉพาะกิจกรรมที่ 3...

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลมอบวัสดุก่อสร้างให้ชาวบ้านที่ประสบภัยวาตภัย...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ให้การต้อนรับ พลตรี เดชไชย บุญโสม ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย...

กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าสิริกิตื์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563...

พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 13 ราย นางปริศนา มากมณี วันที่ 7 สิงหาคม 2563...
 
 
31 ส.ค. 2564 โครงการ มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 ส.ค. 2564 โครงการ มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 ส.ค. 2564 โครงการมหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ
22 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบ...
22 เม.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พั...
15 ก.พ. 2564 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล สมัยสามัญ สมัยท...
3 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
13 ต.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
9 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง งบกลาง
15 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง งบกลาง
28 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง
14 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง
31 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
Loading...
 

     
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงา

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 285627 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน