ITA อบต.โคกตาล
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 
  โครงการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน     แผนการจัดหาพัสดุและแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565     แผนและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565      
 
 


โครงการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน...

จัดการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินโครงการ ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ...

โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการ มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...


โครงการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน...

จัดการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินโครงการ ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ...

โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการ มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

กิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟเพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยชมรมผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกตาลอร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา หน่วยเฉพาะกิจกรรมที่ 3...

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลมอบวัสดุก่อสร้างให้ชาวบ้านที่ประสบภัยวาตภัย...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ให้การต้อนรับ พลตรี เดชไชย บุญโสม ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย...
 
 
26 ม.ค. 2565 โครงการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน
31 ส.ค. 2564 โครงการ มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 ส.ค. 2564 โครงการ มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 ส.ค. 2564 โครงการมหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ
22 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบ...
22 เม.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พั...
3 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
13 ต.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
1 ธ.ค. 2564 ประกาศการกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง
9 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง
15 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง
28 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
14 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
Loading...
 

     
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงา

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 293543 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน